سعید سمیعی saaid.samiei

وبلاگی شامل مقالات مهندسی عمران - ادبیات - مسائل تاریخی و اجتماعی


  بنام خداوند جان آفرین                  حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                 کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان 

مجری ذیصلاح- قسمت ششم

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 

اهم موارد در خصوص مجری حقوقی که در مواد 7 ، 9 ، 10 ، 13 ، 16 و 19 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آمده است ، جهت اطلاع دوستان و همکاران بشرح زیر درج می گردد : 
 

ماده 7 : تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا" توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند به عنوان مجری ، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان و براساس نقشه های مصوب وکلیه مدارک منظم به قرارداد انجام می شود .

    ماده 9 : ارائه خدمات اجرایی ساختمانها که بودجه آن از محل بودجه عمومی کشور نمی باشد ،منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی براساس شرایط زیر می باشد .

9-1-1- شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت ، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد .

9-1-2- موضوع شرکت ، انجام خدمات اجرای ساختمان باشد .

9-1-3- شخص حقوقی ( شرکت ) عضو سازمان استان باشد .

9-1-4- حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت باید دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان که یک نفر آنان در رشته معماری یا عمران و نفر بعدی نیز می تواند در یکی از رشته های تاسیسات برقی یا تاسیسات مکانیکی یا نقشه برداری بوده و بطور تمام وقت در شرکت اشتغال بکار داشته باشند .

9-2-1- ظرفیت اشتغال مجریان حقوقی و سایر شرایط لازم برای اخذ پروانه اشتغال و تعیین حدود صلاحیت آنان به شرح جدول شماره 6 خواهد بود .


جدول شماره 6

ردیف

پایه پروانه اشتغال

شخص حقوقی

پایه 3

پایه 2

پایه 1

پایه ارشد

1

حداقل تعداد دارندگان پروانه اشتغال در هیات مدیره

2

2

2

2

2

حداقل پایه دارندگان پروانه اشتغال در هیات مدیره

3

2

1

ارشد

3

حداکثر تعداد طبقات مجاز

5 طبقه روی شالوده

10 طبقه روی شالوده

20 طبقه روی شالوده

بدون محدودیت طبقات

4

حداکثر تعداد کار

3

5

10

---

5

حداکثر ظرفیت اشتغال

5000 مترمربع

9000 مترمربع

14000 مترمربع

18000 مترمربع

 

بقیه در ادامه مطلب 9-2-2- حداکثر زیر بنای هریک از کارهای اجرایی مجریان حقوقی در بخش احداث واحدهای مسکونی 5000 مترمربع می باشد .

9-2-3- با توجه به حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار تعیین شده برای اشخاص حقوقی و بنا به هر علتی که اجرای ساختمان توسط دو یا چند مجری انجام پذیرد در این موارد یکی از مجریان بعنوان مجری مادر توسط صاحب کار تعیین شده و با همکاری سایر مجریان حقوقی مشترکا" اجرای عملیات ساختمان را بعهده خواهند داشت .

9-2-4- مجری حقوقی زمانی می تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که یکی از پروژه های در دست اجرای خود را به پایان رسانده باشد و گزارش پایان کار به تائید مرجع صدور پروانه ساختمان رسیده باشد .

9-32-1- مجریان حقوقی در پایه های 3 و 2 و 1  می توانند علاوه بر ظرفیت پیش بینی شده در جدول شماره 6 فعالیت اجرایی ساختمان را با اضافه کردن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال ظرفیت خود را بترتیب تا 20000 و 60000 و 120000 مترمربع افزایش و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت دارند .

9-3-2- مجریان حقوقی در پایه ارشد می توانند علاوه برحداکثر ظرفیت پیش بینی شده در جدول شماره 6 فعالیت اجرایی ساختمان را با اضافه کردن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال با استفاده از جدول شماره 7 و بادرنظرگرفتن هر امتیاز معادل 200 مترمربع ظرفیت خود را افزایش و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت دارند  .9-3-3- حوزه فعالیت مجریان حقوقی در پایه ارشد تمامی قلمرو جغرافیایی کشور می باشد   .

9-3-4- مجریان حقوقی مکلفند در اجرای مجموعه ساختمانی از تمامی مهندسان هفت رشته ساختمان استفاده نمایند .

9-3-5- مجریان حقوقی مکلفند در اجرای ساختمانهای 9 طبقه و بیشتر از خدمات مهندسان نقشه بردار استفاده نمایند .

9-3-6- مجریان حقوقی مکلفند در اجرای کارهای خود در رشته ای که فاقد صلاحیت درآن رشته باشند از دارندگان پروانه اشتغال یا دفاتر مهندسی دارای صلاحیت در آن رشته استفاده نمایند.

ماده 10 : مجریان انبوه ساز مسکن :

مجریانی که خود صاحب کار بوده و توان جذب سرمایه ، توان مدیریت منابع و استفاده از فناوریهای نوین در ساخت و ساز مجموعه های ساختمانی را دارند ، به استناد آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی می توانند به عنوان مجری انبوه ساز درخواست احراز صلاحیت و دریافت پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی بنمایند .

10-1- حدود صلاحیت فنی و تخصصی مجریان انبوه ساز طبق همان حدود صلاحیت اشخاص حقوقی مندرج در ماده 9 و سایر شرایط مربوط به انبوه سازی می باشد .

10-2- عوامل بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه سازی مسکن :

10-2-1- داشتن شرایط مندرج در ماده 9 و جداول آن .

10-2-2- داشتن سابقه فعالیت حرفه ای و توان مدیریت منابع .

10-2-3- عملکرد موفق در جلب رضایت بهره برداران .

10-3-1- بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه ساز و احراز شرایط مندرج در بند 10-4 با داشتن شرایط ماده 9 توسط کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازان متشکل از افراد زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت  .

الف) رییس سازمان مسکن وشهرسازی استان ( رییس کمیته )

ب) رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

پ) معاون عمرانی استانداری یا نماینده رسمی وی

ت) رییس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان

ث) یک نفر به انتخاب هیات مدیره استان

ج) یک نفر به انتخاب هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان

چ) رییس کانون کاردانهای فنی ساختمان استان

 ماده 13 :  عملیات اجرایی تمامی ساختمانهایی که در حوزه شمول موضوع ماده 4 قانون قراردارند باید تحت نظارت ناظران حقیقی یا حقوقی انجام پذیرد .

13-1- ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغال در بخش نظارت براجرای ساختمان باید درخواست خود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی آن حوزه نموده و سازمان استان وفق ماده 24 آئین نامه ماده 33 به منظور ارجاع کار مناسب کار نظارت به ناظران نسبت به تعیین ناظران هر ساختمان اقدام خواهد نمود .

ماده 16 : نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی

16-1-1- سازمان استان به منظور تعیین ناظران حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی که مایلند در زمینه کارهای نظارت ساختمان فعالیت نمایند طبق اطلاعیه های مناسب موضوع نام نویسی ازآنان را آگهی نموده و فهرست ناظران را به تفکیک رشته تهیه و نسبت به امضای کاربرگ همکاری با سازمان استان اقدام می نماید .
16-1-2- اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجرای آن طبق نظام نامه ای می باشد که توسط شورای مرکزی سازمان به سازمانهای استانها ابلاغ خواهد شد .
16-2-1- صاحب کار ساختمان پس از مراجعه به مرجع صدور پروانه ساختمان و تشکیل پرونده و دریافت دستور نقشه ، به سازمان استان مراجعه و ضمن معرفی مجری مورد نظر ، درخواست معرفی ناظران مربوط به ساختمان خود را می نماید .
16-2-2- سازمان استان پس از کنترل صلاحیت طراح و مجری و کنترل نقشه ها ، حق الزحمه نظارت ناظران را محاسبه و به صاحب کار اعلام مینماید .
16-2-3- صاحب کار مبالغ مربوطه به حق الزحمه نظارت را دروجه سازمان استان واریز و رسیدهای مربوطه را به سازمان استان تسلیم می نماید .
16-2-4- صاحب کار با در دست داشتن معرفی نامه مربوط به ناظران و مجری به همراه نقشه های کنترل شده توسط سازمان ، برای اخذ پروانه ساختمان به مرجع صدور پروانه مراجعه          می نماید .  

ماده 19:


19-1-1- صاحب کار با دردست داشتن درخواست صدور پروانه ساختمان به مرجع صادر کننده پروانه ساختمان مراجعه و با ارائه مدارک لازم تشکیل پرونده می دهد .
19-1-2- مرجع صدور پروانه ساختمان پس از بررسی مدارک و درخواست صاحب کار نسبت به صدور دستور نقشه اقدام می نماید .
19-1-3- صاحب کار با در دست داشتن مجوز دستور نقشه به یکی از دفاتر مهندسی یا اشخاص حقوقی طراحی ساختمان جهت تهیه طرح مراجعه می نماید .
19-1-4- طراح ضمن تهیه نقشه معماری منطبق بر ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان یک نسخه ازنقشه های معماری را جهت کنترل ضوابط شهرسازی تحویل مرجع صدور پروانه می نماید . مرجع صدور پروانه در صورتی که نقشه های معماری دارای نقص یا ایراد باشد موارد را کتبا" به طراح اعلام و نقشه را برای اصلاح عودت می دهد .
19-1-5- مرجع صدور پروانه در صورت کامل بودن نقشه های معماری ، نسبت به صدور صورتحساب عوارض مربوطه اقدام و درخواست تهیه و تکمیل نقشه های اجرایی را می نماید .
19-1-6- طراح ، نقشه های معماری ، سازه ای و تاسیساتی را تهیه و جداول دفترچه اطلاعات ساختمان را تکمیل و تائید می نماید و یک سری کامل از نقشه ها را جهت کنترل مقررات ملی ساختمان به سازمان استان ارائه می نماید .
19-1-7- سازمان استان ضمن بازبینی مدارک ارائه شده ، نقشه ها را با توجه به مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی کنترل نموده و در صورت نداشتن ایراد زیربنایی مجموعه ساختمان را در بخش مربوط به طراحی در دفترچه اطلاعات ساختمان ثبت می نماید .
19-1-8- در صورتی که نقشه های ارائه شده دارای ایراد باشد ، سازمان استان کتبا" به طراح اعلام می نماید و طراح موظف به اصلاح وارسال آنها به سازمان استان خواهد بود . در هر حال مدت بررسی نقشه ها توسط سازمان استان نباید از یکماه تجاوز نماید .
 

جدول شماره 7

پایه پروانه اشتغال مهندس

پایه

ارشد

1

2

3

امتیاز

32

28

24

20

 

+ نوشته شده در جمعه 20 خرداد‌ماه سال 1390ساعت 10:15 ق.ظ توسط سعید سمیعی نظرات (0)منوی سایت

پیوند ها

آرشیو سایت

موضوعات سایت

صفحات خاص سایت

آخرین مطالب سایت

آمار سایت

فال حافظ

ابتدا نیت کنید

برای گرفتن فال خود اینجا را کلیک کنید

موسیقی متن

طراحی